Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka

1. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį  teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teritorinę darbo biržą dėl siuntimo į NDNT profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti. Asmenims, kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu (šiuo atveju teritorinės darbo biržos siuntimo nereikia).

2. Nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį NDNT asmeniui išduoda Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

3. Asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą.

4. Teritorinė darbo birža sudaro su asmeniu sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų ir išduoda asmeniui  siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą data.

5. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą ir sudaro su asmeniu sutartį dėl dalyvavimo programoje sąlygų;

6. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus.