PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS 
Šis mokymas privalomas:

1. Motorinių transporto priemonių vairuotojams,kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų;

2. Pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET  reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata. 

Kursai vyks kovo 2, 9, 16, 23, 30 d.  nuo 9.00 val. Kursų trukmė - 1 diena.
Registruotis mokymo centre būtina iš anksto. 

Registruojantis privaloma turėti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė.

Be to, pradedantieji vairuotojai turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).

Informacija tel. (8 45) 43 37 21, (8 45) 43 94 75, 8 650 82219;  8 656 07911; J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys.

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą,  privalo:
1. Baigti teorijos kursą (grupėje). Trukmė -  45 minutės. 
2. Baigti psichologijos kursą (grupėje). Trukmė -  90 minučių.
3. Atlikti praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone. Trukmė - 45 minutės.
4. Individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Turėti padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą. Trukmė - 45 minutės. 
5. Išlaikyti žinių patikrinimo testą, susidedantį iš 25 klausimų.

Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikia jo padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą. Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210 x 297 mm) lape. Pažeidimo (-ų) aprašo puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai jis pateikiamas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, data ir pasirašoma. Pažeidimo (-ų) aprašas turi turėti šias dalis:

1. įvadą, kuriame aprašomos KET pažeidimo (-ų) aplinkybės (pažeidimo ar eismo įvykio vieta, pažeidimo esmė, situacija (gali būti schema));

2. pažeidimo vertinimą (pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą, pažeidimo (-ų) vertinimą (-us));

3. išvadas ir pasiūlymus (nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, nuožiūra su pažeidimu (-ais) susijusi svarbi informacija);

4. informacijos šaltinius (nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo (-ų) aprašą);

5. priedus (pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimu (-ais));