VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (toliau - Įstaiga), dalyvaudamas  projekte

„Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigose“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008 ir  siekdamas užtikrinti efektyvią Įstaigos veiklą, 2012 metais pradėjo diegti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)“ reikalavimus.

 

Diegiant kokybės valdymo sistemą buvo organizuoti projekto tikslinių grupių įvadiniai mokymai, vadovų mokymai. Parengti ir patvirtinti kokybės tikslai ir politika, procesų modelis, rodikliai, atliktas vidaus auditas, įvyko vadovybinės vertinamosios analizės posėdžiai.

Kokybės valdymo sistemos taikymo sritys, išimtys ir jų detalus pateisinimas, dokumentais įformintos kokybės vadybos sistemos procedūros,  aprašomos direktoriaus 2012 m. spalio 12 d. patvirtintame Kokybės vadove. Kokybės vadovas yra pagrindinis dokumentas, diegiant ir prižiūrint kokybės vadybos sistemą. Jo   tikslas – siekti, kad viešojoje įstaigoje Panevėžio darbo rinkos mokymo centre veiktų ir būtų atnaujinama su LST EN ISO 9001 standarto reikalavimais susijusi kokybės vadybos sistema. Kokybės vadovas parengtas remiantis šiais dokumentais:

-     LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001)“;

-     LST EN ISO 9000 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000)“;

-     LST EN ISO 19011 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011)“.

-     viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro įstatais;

-     viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro darbo tvarkos taisyklėmis;

-     kitais viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro

Vizija

Moderni profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti aukšta paslaugų teikimo kokybe.

 

Misija

Teikti profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės  ir darbo rinkos poreikius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą ir tobulinimą.

 

Vertybės

Profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, pagarba žmogui ir dėmesys jo poreikiams.

 

Prioritetiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės:

1      tikslas. Gerinti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, tobulinti mokymo programas,  atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius ir lūkesčius.

2      tikslas.  Diegti veiksmingą įstaigos valdymą.

3      tikslas.  Skatinti darbuotojus įgyti naujų kompetencijų,tobulinti turimas.

4      tikslas. Gerinti mokinių ir darbuotojų aplinką, turtinant metodinius, materialiuosius išteklius, plėtojant infrastruktūrą.

5      tikslas.  Didinti įstaigos patrauklumą ir teikiamų paslaugų prieinamumą.

                                                         

2013 m. spalio mėnesį sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS” auditoriai, vadovaujami audito vadovo M. Kusakino, atliko pirminį sertifikavimo auditą. Buvo vertinami Įstaigos valdymo (vadovybės įsipareigojimai, kokybės politika ir tikslai, planavimas, atsakomybė, įgaliojimai ir ryšiai, vadovybinė vertinamoji analizė, vidaus auditas, nuolatinis gerinimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai ir kt.), pagrindinių veiklų (orientavimasis į klientą, su produktu susijusių reikalavimų nustatymas, ryšiai su klientu, projektavimas, gamyba, paslaugų teikimas ir valdymas, kliento turtas, produkto monitoringas ir matavimas, neatitiktinio produkto valdymas ir kt.) ir palaikomieji procesai (išteklių vadyba, žmogiškieji ištekliai, kompetencija, mokymas ir suvokimas, infrastruktūra, darbo aplinka, pirkimas, dokumentų ir įrašų valdymas ir kt.).

2013 m. spalio 23 d. sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS” sprendimu Įstaigai buvo išduotas tarptautinis sertifikatas Nr.TIC 15 100 138660/1, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį standarto ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)  reikalavimams. Sertifikavimo sritis: profesinis mokymas, profesinė reabilitacija, vairuotojų mokymas, mokymo programų rengimas.

2014-10-17 d. sertifikavimo įstaiga TÜV Thüringen e.V. padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS” atliko kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus,  priežiūros auditą.

 

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. bus išleista ir pradės galioti nauja kokybės vadybos sistemos standarto versija - ISO 9001:2015. Įstaiga per 3 metus privalės persitvarkyti savo kokybės vadybos sistemą prie naujos versijos reikalavimų.

Daugiau informacijos apie ISO 9001:2015 standartą galite rasti:  http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_/archive/news.htm?refid=Ref1633